Haesung Electronics Việt Nam

Haesung Electronics Việt Nam

chi tiết dự án
Tên dự án  : Nhà máy Haengsung Electronics Việt Nam
Địa điểm :     
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam
Thời gian thi công   :  
Tình trạng : Đã hoàn thành